Wednesday, February 13, 2008

Свободно падане

Има известна разлика между фразите:
“При свободно падане човешкото тяло се движи с 200 км в час.”
и
“Аз падам от 5 километра височина с 50 метра в секунда !!!...!!!”
Втората обикновено е придружена с неистов крясък, разширени до разчекване зеници, пълна липса на на съзнателни мисли и бели петна в паметта. Доказателство за последното са декларации от рода “Не си спомням за никакви бели петна в паметта ми.”

Известна бегла представа може да се добие от рекламното филмче на сайта.( по-горе)

На мен разликата ми се изясни кристално когато с Димитри и Пит отидохме да скачаме с парашут за 1-ви път.

Мястото беше Williamstown, New Jersey – FreeFall Adventure. Едно от най-добрите училища за парашутизъм свободно падане света и със сигурност най-голямото на източното крайбрежие. През уикендите имат средно 1000 скока на ден , което при 8 часа работен ден означава на всеки 30 секунди някой някъде излита, скача и се приземява. Също означава добра организация и професионализъм. Инструктурите, филмовите оператори и хората от тандемите трябва да имат поне 5000 скока зад гърба си за да могат да кандидатстват за работа тук. Рекламите с гордост обявяват че самолетите които се използват са необичайно мощни и могат да те качат на 5км височина за 15 минути докато на други подобни места това отнема 45 минути. С други думи мястото има особена атмосфера Ако считаш себе си за леко луд , на това място ще срещнеш много погледи ще разбереш че се класираш отчайващо ниско в стандартите за лудост.

Началото на събитието започна в момента когато пристигнахме там и от небето се изсипаха неколкостотин души, които по някакво съвпадение точно в този ден поставяха рекорд за масов скок в щата Ню Джърси. Попълнихме на гишето документи, в които се подписваш, че знаеш че на всеки 20 000 скока един завършва с нараняване или смърт, че ако се убиеш никого няма да съдиш, и че ако се откажеш пари няма да ти се върнат. После отидохме на инструктаж.

Там човека очевидно беше отегчен до смърт да повтаря едно и също всеки 15 мин, за това разнообразяваше инструкциите с психопатски кометари и ръкомахания. Каза и доста истини. Една от които беше- “Вие в момента не осъзнавате какво точно правите, обаче когато вратата на самолета се отвори реалността ще ви блъсне по-силно от колкото обикновено сте свикнали да ви блъска.” След това пуснаха филм с показно. След филма отидохме да се срещнем с инструкторите си за тандемите. Моя човек се казваше Jacko.

Той беше лондонски англичанин. В групата ми имаше една жена- Debby която каза на нейния инструктор да прави най-лудите номера които се сети. Аз само като видях Jackо ми беше ясно, че няма нужда да декларирам подобни искания... очевидно ми беше включено в стандартния пакет услуги. Димити и Пит си поръчаха видео- това означава, че още един човек щеше да скача с тях с камера и да им снима физиономиите по време на 60 секунди свободно падане срещу 80$ допълнително. Натоварихме се в самолета . Излетяхме и задрапахме на горе. Момчетата с по десетина хиляди скока започна да ги обхваща еуфорията и започнаха странни бъзици помежду си. Момчетата с камерите си правеха кефа да ги снимат. Аз дишах кислород от една тръбичка която висеше от тавана. Ръцете малко ми бяха потни ..май. По едно време всеки който беше наясно какво става, се размърда и вратата на самолета се отвори и ... реалността влезе в самолета. Аз съм летял с самолети и вертолети от всякакъв калибър, параглайдери , делта с мотор, бънджита и разни такива. Е .. това тука нямаше нищо общо. Реалността беше прекалено реална. В момента бях на път да скоча от напълно изправен самолет от 14 000 фута и да падам... и всички отговори на въпроса “защо?” се бяха останали на земята. Хората започнаха да изчезват някъде на долу, по двама, по трима. Ние с Jacko бяхме последни. Приближихме се до вратата и странните усещания които имах станаха още по странни. В този момент реших че става прекалено напрегнато и не мога повече да издържам. Направих 2 бързи крачки навън като повлякох и Jacko които беше закачен за мен. ..... Тука не си спомням за никакви бели петна в паметта ми . ...... Усещанията май бяха прекалено много и съвсем непознати. Първото познато усещане което се върна беше че устата ми е пресъхнала. Очевидно от дивото крещене и от насрещния вятър. В следващия момент започнахме въртения и премятания. Нямах време да разбера дали нещо е готино или гадно защото нещата се сменяха прекалено бързо. Тъкмо започнах да се ориентирам как да се въртя на където искам и Jacko започна да ми сочи високомера защото беше време да отварям парашута. Дръпнах въжето. 2 секунди по късно се друснахме. След още 2 секунди се друснахме пак. Скоростта значително спадна и вече можех да се чувам като викам. Сега започнахме спирали с парашута, усещането беше не по-малко интензивно от колкото до момента. После ми даде да управлявам парашута. Когато кацахме оператора които снимаше филма за Димитри вече беше долу и ми хвана в кадър ухиленото приземяване. Ние излязохме от самолета последни, а долу бяхме преди всички останали. Парашутите по принцип трябва да се отварят на 5000 фута, но ние отворихме на 2000 , не знам точно защо. След около минута долетяха и другите. По физиономиите на някои можех да преценя, че това не е за всички. Debby която беше казала на нейния инструктор да прави откачени неща, очевидно ги беше получила и очевидно и беше дошло в повече. Филмите бяха готови , обработени с ефекти , озвучени и записани на видео касета само за 15 минути.

Като цяло изживяването е чудесно напомняне че си жив и го чустваш през следващите 2-3 дни.

Friday, May 25, 2007

Ню Орлеанс , Луизиана


Ню Îðëåàíñ ñå намира â ñóáòðîïè÷íèòå îáëàñòè â áëèçîñò äî ìåксèêàíñêèя çàëèâ. Ïîñòðîåí å âúðõó ïðåñóøåíè áëàòà è å ïîä ìîðñêîòî ðàâíèùå. Ïúðâèòå çàñåëíèöè ñà áèëè ôðåíñêè èìèãðàíòè ïðåäè îêîëî 200 -300 ãîäèíè. Ôðåíñêîòî âëÿíèå îùå ñå óñåùà â ìåñтíèя äиаëåкò è â àðõèòåêòóðíèя ñòèë. Êëèìàòà å òîïúë ïðåç öяëàòà ãîäèíà. Ñíяã íå âàëè.


Ìàðäè-гðàñ

Íю Îðëåàíñ å èçâåñòåí êàòî ïàðòи град. Ïî÷òè ïðåç öяëàòà ãîäèíà èìà ðàçëè÷íè ìåðîïðèяòèя êîèòî ñà ïîâîä çà êóïîíяñâàíå è ïÿíñòâî. Íàй-ïðî÷óòî å ìàðäè ãðàññ. Òîè âîäè íà÷àëîòî ñè îò õðèñòÿíñêè îáè÷àè ñïîðåä êîèòî â îïðåäåëåí äåí îò ãîäèíàòà , õàðàòà èçîñòàâяò íяêîй îò ïîðîöèòå ñè. Âå÷åðòà ïðеäè òîçè äåí òå ïðàêòèêóâàò ïîðîêà êàòî çà ïîñëåäíî. Îñíîâíîòî äåйñòâå ïî âðåìå íà ìàðäè ãðàññ ñå ðàçâèâà íà öåíòðàëíà óëèöà â ôðåíñêàòà ÷àñò íà ãðàäà - Áърáъí ñòðиит, êîяòî å îêîëî 1êì äúëãà è ïî öяëòî ñè ïðîäúëæåíèå èìà ñàìî áàðîâå è ñòðèèïòèèç êëóáîâå.  ñúùíîñòòà íà ñúáèòåòî å ìíîãî-õèëяäíà òúëïà êîèяòî ñå äâèæè ïî óëèöàòà è ñè ðàçìåíя ïîäõâúðëяèêè ãåðäàíè ñ õîðàòà êîèòî ñà ïî áàëêîíèòå îò 2-òå ñòðàíè íà óëèöàòà. Êîãàòî íяêîè õâàíå ãåðäàí òðяáâà äà ñè ñâàëè òåíèñêàòà èëè ïàíòàëîíèòå è ïîêàæå íåùî.


Ðèòóàëà ñå èçïúëíяâà ïðåäèìíî îò æåíè, íî íå ñàìî.


Джàç ôåñòèâàë


 Íю Îðëåàíñ ñå å çàðîäèë дæàçà. Êàòî èñòîðè÷åñêà çàáåëåæèòåëíîñò ìîæå äà ñå ïîñåòè áàðà êàäåòî çà 1-âè ïúò å ñâèðåí дæàç. Åæåãîäíî ñå ïðîâåæäà дæàç ôåñòèâàë êîйòî ïð
îäúëæàâà 2 ñåäìèöè è íà êîйòî èäâàò ñâåòîâíî èçâåñíè èçïúëíèòåëè. Ìàêаð è íå òàêà ìàñîâî, îáè÷àяò ñ ðàçìяíà íà ãåðäàíè ïðèñúñòâà è íà дæàç ôåñòèâàëà. Íèå ïðèñòèãíàìå çà 2-ðàòà му ñåäìèöà. Áÿõìå ìàëêî ïîâå÷å îò 20 äóøè è òðяáâàøå äà îòïðàçíóâàìå 2 åðãåíñêè ïàðòèòà. Ïúðâèòå ÷àñîâå îò ïðèñòèãàíåòî áÿõà ñàïðîâîäåíè ñ âñåîáùà åóôîðèя ïðåäèçâèêàíà îò íяêîëêî ôàêòà. Ïúðâî â íю Îðëåàíñ äîñòà îò çàêîíèòå âàëèäíè çà äðóãè ùàòè ïðîñòî ëèïñâàò. Çàêîíè ïðåäèìíî ñâúðçàíè ñ ïèåíåòî ïî óëèöèòå и íóäèçìà íà ïóáëå÷íè ìåñòà. Ïîñëå ñå îêàçà ÷å íяêîè îò ïðèñúñòâàùèòå ñà óñïяëè äà ïðåêàðàò ïðåç ëåòèщåòî íåâåðîÿòíè êîëè÷åñòâà è ðàçíîîáðàçèя “áîëêîóñïîêîÿâàùè âåщåñòâà“ îò íàй-çàáðàíåí âèä. Íå íà ïîñëåäíî ìяñòî ïîòðèâàíå íà ðъöåòå ïðåäèçâèêàõà êà÷åñòâîòо è öåíèòå íà ñòðèèïòèйç áàðîâåòå. Öåíèòå âàðèðàò ìåæäó 0 è 10$ â çàâèñèìîñò ïî êîå âðåìå íà äåíîíîùèåòî ñå ïîñåùàâàò. Äåâîйêèòå ñà ïîâå÷å îò ñèìïàòè÷íè è çà 1$ áàêøèø ïðàâяò íåâåðîÿòíè íåùà.

Íà äðóãàòà ñóòðиí îãðîìíîòî êîëè÷åñòâî ôàðìàöåôòè÷íè ìàòåðèяëè ñè êàçà äóìàòà. Íå ñå çíàåøå êîй êàäå å. Тðèìà души ñå ïðèáðàëè ïî íèêîå âðåìå ïðåç íîùòà âèäеëè íà ìàñàòà øèøå ñ àñïèðèí. Ïî íяêàêâà ïðè÷èíà ðåøèëè äà ïèяò àñïèðèí â 4 часа ïðåç íîùòà. Ñàìî ÷å íà аспирина само åòèêåòà му бил àñïèðèí è ãè îòíåñëî òîëêîâà áúðçî ÷å åäèíèя îñòàíàë îòâúíêà ïðåä âðàòàòà íà õîòåëñêàòà ñòàя à òезиîò âúòðå íå ìîãëè äà ãî ÷óяò êàòî ÷óêàë. останалия от âúíêà îòèøъë äà ñïè â íяêàêâî áèíãî. Ïî íяêîå âðåìå õîðàòà ãî ñàáóäèëè è ìó êàçàëè äà ñè ñъáåðå òðåâàòà îêîëî ñòîëà çàùîòî ìó èçïîïàäàëà îò äæîáîâåòå. Äðóã åäèí äà íå ìó êàçâàì èìåòî, ïúðâàòà ðàáîòà êàòî ñå ñъáóäèë áèëà äà çàêóñè ñ áèñêâèòè „ñïåöÿëíà ðåöåïòà íà áàáà”. Ïîñëå îòèøъë íà áàñåйíà êàäåòî çàñïàë â íяêàêâà ðàçêëå÷åíà ïîçà è èçãîðяë íà ñëúíöåòî îò âúòðåøíàòà ñòðàíà íà êðàêàòà. Îñâåí òоâà ñïàë ñ ñëúí÷åâè î÷èëà è ëèöåòî ìу бåøå êàòî íà ðàêóí - ñ áåëè êðúãîâå îêîëî î÷èòå…

Ïðåç äåíя õîäèõìå íà дæàç ôåñò-à. Мíîãî èçïúëíèòåëè íа ìíîãî ñöåíè… Àç î÷åâèäíî íå ñè ïàäàì ìíîãî ïî дæàç è çàáèõ ïðè åäíè èçïúëíèòåëè îò Южна Àôðèкà ñ åäíè áàðàáàíè. Ñëåä øîóòàòà íяêîй íàå ëèìóçèíà çà äà îáèêàëяìå ãðàäà. Âúòðå îñâåí ñòàíäàðíèòå íåùà êàòî õëàäèíèê è 4 äèâàíà èìàøå ÷àê àêâàðиуì. Ñúáðàõìå ñå 20 äóøè. Îáèêîëèõìå ñóìаòè ìåñòà. Âèäяõ åäíî îò íàй-ñòðàííèòå ìåñòà êîèòî ñúì âèæäàë âàîáùå. Áåøå íяêàêâà êúùà , âëèçàø âúòðå è òå áëúñâà ìèðèçìà íà êîòåøêà ïèêíÿ. Ñъîòâåòíî ñ âåñíèöè ïî çåìяòà ïîïèòà ïèêíÿòà. Ïî ïîäà êóï÷èíè áóðêàíè , êóòèè ñ áîÿ, è ñòðîèòåëíè ìàòåðÿëè, ïî ñòåíèòå ïëúòíî êàðòèíè. Îò òàâàíàâèñåøå ìóìèя è íà âðàòът è áåøå îêà÷åíà ñíèìêà ñ íàïèñàíî èìåòî íà òяëîòî. И òîâà áеøå ðàáîòåù áàð. Õîðà ïèåõà áèðà. Çà äà èãðàåø áàилярд òðяáâàше äà ïðåìåñòèø åäíà êàìàðà äъñêè îò áèëÿðäíàòà ìàñà и да разгониш котките…

Íà ñëåäâàùàòà ñóòðèí ãðóïàòà ñå ðàçïàäíà. Àç îòèäîõ â åäíî êàçèíî è èçòъðâàõ åäíî îò “ãëàâíèòå ñúáèòèя”. 5-6 äóøè ñðåщíàëè íяêàêúâ òèï íà óëèöàòà êîèòî êàòî ÷óë ÷å òîâà å åðãåíñêî ïàðòè èì êàçàë ÷å ùå èì ïîêàæå íåùî êîåòî íяìà äà çàáðàâяò. Íàòîâàðèëè ñå íà åäèí ìèкðîáóñ è îòèøëè íà 10 ìèëè èçâúí ãðàäà â ìåêñèêàíñêè áàð. Òàì äîøëè äâàìà ìåêñèêàíöè, åäíà ìåêñèêàíêà è åäíî ìàãàðå. Îïúíàëè åäèí ìîêåò íà ïîäà. Îáúðíàëè ìàãàðåòî ñ êðàêàòà íà ãîðå. Åäèíèя ìó äúðæàë ïðåäíèòå êðàêà äðóãèя çàäíèòå ,, à ìåêñèêàíêàòà ìó íàïðàâèëà ñâèðêà è ïîñëå ãî èç÷óêàëà… Êàêòî è äà å… Ïðåç òîâà âðåìå åäèí ïè÷ â êàçèíîòî óäàðè íяêàêúâ дæàêïîò è êàòî ÷ó èñòîðèяòà ñå íàïúíà äà êóïóâà ìàãàðå. Åäâàì ãî îòêàçàõìå. Òîè âñå ïàê ïîðú÷à ëåñáèйñêî øîó çà 1000$ â õîòåëñêàòà ñòàя. Âñè÷êè áÿõà âúçõèòåíè îò øîóòî. Àç ëè÷íî ñúì âèæäàë è ïî êà÷åñòâåíè íåùà.

Ìåñêàëèòî

Íà 3-òèя äåí ïî÷òè íèêîй íå ñòèãìà äî дæàç ôåñò-à, îñâåí òîâà âàëя äúæä. Îòèäîõìå íà êоíöåðò â åäíà çàëà. Òàì íяêîй äîíåñå ïåйîò. Ïåйîò –òîâà å âèä êàêòóñ êîèòî êàòî ñå ÿäå èìà ñòðàííî възäåйñòâèå.  çàâèñèìîñò îò ëè÷íèòå ðàçáèðàíèя âúçäåйñòâèåòî ìó ñå îáÿñíяâà ðàçëè÷íî. Åäíî îò îáÿñíåíèяòà å ÷å ÷îâåê ìîæå äà âъçïðèåìà ñâåòà ïî ðàçëè÷åí íà÷èí îò òîâà êîåòî å íàó÷åí â äåòñòâîòî ñè è ïåйîòà äîïðèíàñя çà ðàçëè÷íî âъçïðèяòèå. Äðóãî îáÿíåíèå å че предизвиква чисти õàëþöèíàöèи. Àç ëè÷íî ñòàíàõ ìàëêî àãðåñèâåí êúì âàè÷êî íàîêîëî è áÿõ ãîòîâ äà ñïîðя ïî âñяêàêâè òåìè íà âñè÷êè äîñòúïíè åçèöè. Ïîìíя ðàçãîâîðè îò ðîäà:

- Гóáя êîæà
-Оáëå÷è ñè ðèçàòà, íå èñêàìå äà çàãóáèø ïðåêàëåíî ìíîãî êîæà.


Èìàøå è äðóãè èíòåðåñíè ôåíîìåíè.

Ïîñëå õîäèõìå äà ðàçãëåæäàìå ãðîáèùàòà.  íю Îðëåàíñ ãðîáèùàòà ñà åäíà îò îñíîâíèòå òóðèñòè÷åñêè àòðàêöèè. Ïîðàäè íàâîäíåíèя â ìèíàëîòî, ñå å ñëó÷âàëî êîô÷åçèòå ìàñîâî äà èçïëóâàò, è çà òîâà ãðîáîâåòå ñà íàä çåìяòà. Ïðåäñòàâëяâàò êàìåííè ïîñòðîйêè ïî÷òè êàòî êúùè÷êè. Èìà ñòîòèöèè èñòîðèè çà âàìïèðå è âуäî ìàãèè , êàêòî è ìíîãî ìàãàçèíи çà âуäî àкñåñîàðè. Íåâ Îðëåàíñ å ìåêà çà âàìïèðи è âуäî. Êàêòî è çà ñòðàííè íàïèòêè. Èìàøå åäíà – êàçâà ñå “ðú÷íà ãðàíàòà” êàòî ïèåø íå ñå óñåùà íèêàêúâ àëкîõîë è ñàìî ñëåä 10-15 ìèí âñè÷êè áÿõà îòíåñåíè â íåèçâåñíîòî.

Êàòî öяëî ïîñåùåíèåòî â íåâ Îðëåàíñ å ñðàâíèòåëíî ñêúïî ïðåæèâяâàíå, êîåòî å ìàëêî ñòðàííî êàòî ñå èìà ïðåäâèä ÷å ñðåäíàòà çàïëàòà â ùàòà å íàй-íèñêàòà çà äàðæàâàòà, ãðàäúò çà 3-òà ïîðåäíà ãîäèíà å ðàçîðåí è êìåòà ïàê å âêàðàí â çàòâîðà.